Jdi na obsah Jdi na menu
 


Barokni umění a literatur

14. 4. 2007

6. BAROKNÍ UMĚNÍ A ČESKÁ LITERATURA V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ

 

Společenská situace:

Doba: 2.pol.16.st. až 18.st. v Evropě, Čechy – 1620 do počátku NO

Historické souvislosti: 1534 – Tovaryšstvo Ježíšovo ( jezuit. Řád – založil Ignác z Loyoly)

1545 – 1563 – tridentský koncil ( ital. Trident, snaha o docílení dohody mezi katolíky a protestanty, reforma církve, protireformace …)

1618 – 1648 – třicetiletá válka ( 1620 – bitva na Bílé hoře, 1621- poprava 27 čes. pánů, 1627 – Obnovené zřízení zemské, pro Moravu až 1628, 1648 – vestfálský mír)

období válek a nejistot, nábož. střety

 Pojem baroko a znaky: asi z portugalského barocco – nepravidelná perla, myšlenkový základ – nedůvěra v rozum, obrácení k bohu, magie, znaky – citovost, mysticismus, marnost pomíjivost, zaměření k vlastnímu nitru

 

1. SVĚTOVÉ UMĚNÍ

a) malířství – Rembrandt, Rubens, Velasquez, Caravaggo, van Dyck, Poussin, van Eyck

b) architektura – Bernini, Borromini, Guarini, Wren, znaky: stavba kostelů, chrámů, měšťanských domů, mohutnost a velkolepost staveb, vynikající akustika, důraz na vnitřní výzdobu – obrazy ve zlacených rámech, mramor, ozdoby, sochy, morové sloupy na náměstích, optická iluze, památky: ve světě – katedrála sv. Pavla v Anglii, kaple Cornaro v Římě, kostel San Carlo alle Quattro Fontane v Římě, u nás – Loreta, chrám sv. Mikuláše

c) hudba – ( vzniká opera a balet), Bach, Monteverdi, Vivaldi, Händel

d) literatura

 

v Itálie

Torquato Tasso ( 1544 – 1595 )

- básník, začal na dvorech renesance

- Osvobozený Jeruzalém – rozsáhlé epické dílo s tematikou křížové výpravy proti nevěřícím

v Španělsko

Pedro Calderon de la Barca ( 1600 – 1681 )

- dramatik „zlatého věku“ španělské literatury, stoupenec protireformace, psal náboženská dramata, převážně komedie

- Lékař své cti – žárlivý manžel, který dává lékařem zavraždit svou ženu za podezření z nevěry

- Nejnestvůrnější žárlivost – muž zabije svou ženu, aby se po jeho smrti nestala manželkou někoho jiného

- Soudce Zalamejský – věnuje se psychologii postav, soustřeďuje se především na vnitřní rozpor člověka ( víra v boha x vraždící sklony), msta za porušenou čest

v Anglie

John Milton ( 1608 – 1674 )

- básník

- Ztracený ráj – rozsáhlá náboženská epopej, duchovní epos na biblické téma ( o Adamovi a Evě, o prvotním hříchu ), zdůrazňuje svobodu lidského rozhodování proti zásahům všemocného osudu a boží vůle

 

 

 

v Německo

Hans Jakob Christoph Grimmelshausen ( asi 1621 – 1676 )

- prozaista

- Dobrodružství Simplicia Simplicissima ( Nejprostší Prostoduchý ) – zobrazuje na osudech naivního prosťáčka, uneseného vojáky, celou krutost a zvrácenost třicetileté války, psáno humornou formou, smysl pro drsnou realitu, hrdina nalézá útočiště v samotě

 

2. ČESKÉ UMĚNÍ PO ROCE 1620

a) malířství – sklony k portrétnímu umění, Škréta, Kupecký, Brandl, Rainer, Hollar, Wilmann, Liška

b) sochařství – Matyáš Braun, Jan Brokof, Ferdinand Maxmilián Brokof, Platzer

c) architektura – Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, Santini, Lurago, Kaňka

d) hudba – Brixi, Jan Jakub Ryba, Mysliveček, Michna

e) literatura

I. emigrantská ( nekatolická, evangelická )

 

Pavel Stránský ze Zap  - v Polsku, O českém státě – dějepisný a zeměpisný popis

Pavel Skála ze Zhoře – v Německu, zabýval se církevní historií, Historie církevní

 

Jan Amos Komenský ( 1592 – 1670 )

- poslední biskup jednoty bratrské, osobnost světového významu, představuje spojení reformační tradice s renesančními ideály ( pochopení světa a poznání ), snaha spojit umění s vědou a víru s naukovým poznáním

- narozen v Nivnici na jižní Moravě, studium na bratrských školách v Čechách, posléze na protestantských školách v Německu Þ snaha vytvořit českou národní vědu, bělohorské události ho vedly ke snahám o reformu výchovy a vyučování

- 1628 – odchází do pol. Lešna, cestuje po Evropě ( Anglie – pozván za účelem založení akademie věd, Švédsko, Prusko )

- 1648 – návrat do Čech zmařil Vestfálský mír, který ukončil třicet. Válku

- 1654 –požár v Lešně Þ pozbyl velkou část svých rukopisů

- od 1656 – v Amsterodamu, kde 1670 umírá

- Listové do nebe ( 1619 ) – zamyšlení nad situací chudých, nábožensko - filosofický spis

- Truchlivý ( 1624 ) – zamyšlení nad rozporem rozumu a náboženského citu

- O poezii české ( kol. 1620 ) – snaha o obrodu českého básnictví, rozbor dobové poezie

- Moudrého Katona mravní poučování – přebásnění latinských žalmů a veršovaných poučení

- To jest divadlo světa – plán na vytvoření encyklopedie

- Poklad českého jazyka – slovník, nedokončen, byl zničen při požáru Lešna

- Labyrint světa a ráj srdce ( 1631 ) – rozsáhlá alegorická skladba znázorňující autorovu pouť světem, zobrazeným jako město; Poutník ( autor) si jde prohlédnout svět, aby si vybral vhodné zaměstnání, doprovází ho Všezvěd Všudybud ( lidská zvědavost ), který mu radí, aby byl se vším spokojen, jen tak se uchrání, připojí se ještě Mámení ( zvyk přijímat bez uvažování cizí názory ), Poutník pozoruje ve světě jen podvody a neupřímnost, i v hradě královské Moudrosti odhaluje marnost, chce prchnout ze světa, na boží výzvu se uzavírá v ráji svého srdce ( v samotě a náboženském rozjímání )

- Hlubina bezpečnosti – má blízko k „Ráji srdce“, čím více se člověk vzdaluje od středu jistoty – Boha, tím více propadá zmatkům a točí se v bludném kruhu

- Velká didaktika – nejdřív česky pak latinsky, pedagogická práce, učinil z pedagogiky vědní obor, zásady moderního vyučování a vychovatelské práce, soustřeďuje se na žáka, výchovu rozděluje do čtyř stupňů

- Informatorium školy mateřské – výchova v předškolním věku, pro matky

- Dveře jazyků otevřené – malá encyklopedie, učebnice latiny, pro 2. Stupeň

- Svět v obrazech ( Orbis Pictus ) - původně učebnice latiny, později vzor pro učebnice jazyků, 1. obrázková učebnice na světě, ilustrace pro větší názornost

- Nejdokonalejší metoda jazyků – o vyučování jazyků

- Škola hrou ( Schola ludus ) – prohloubení znalosti latiny skrze školské hry

- Plán vševědy – zvýšení a rozšíření vzdělanosti napraví společenské nesrovnalosti

- Obecná porada o nápravě věcí lidských – filosofický spis, vrchol vševědných snah

- Kšaft umírající matky jednoty bratrské – závět, vyjádření jeho smutku, víra v lepší budoucnost

 

II.oficiální ( jezuitská, domácí )

 

- Antonín Koniáš – autor soupisu zakázaných knih, jezuita, cenzura – ničení českých nekatolických knih

 

Adam Michna z Otradovic ( asi 1600 – 1670 )

- varhaník a skladatel, náboženský lyrik, autor ukolébavek a vánočních koled

- Loutna česká – sbírka duchovních písní, oslavuje nejčastěji Panu Marii

- Česká mariánská muzika, Svatoroční muzika – zpěvníky

 

Bedřich Briedel ( 1619 – 1680 )

- jezuitský básník, kněz, překladatel

- Co bůh ? Člověk ? – sbírka nábožensky rozjímavé lyriky, úvaha o boží dokonalosti a nicotě lidské existence

 

Bohuslav Balbín ( 1621 – 1688 )

- jezuita, vlastenec

- Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého – latinsky, obhajoba práva národa na vlastní jazyk, kritika odnárodňující se šlechty, vydána až za NO

- Učené Čechy – obsáhlá latinská práce o českých kulturních dějinách

 

Felix Kadlinský Zdoroslavíček v kratochvilném háječku postavený, zavedl do naší literatury individualismus

Václav Jan Rosa – pražský právník, psal milostnou lyriku, Čechořečnost – mluvnické pokusy

Tomáš Pěšina z Čechorodu – kněz, žák Balbína, vlastenec, psal česky a latinsky o dějinách Moravy, Dějiny Moravy

Jan František BeckovskýPoselkyně starých příběhů českých – rozšíření Hájkovy kroniky

II. pololidová tvorba a ústní lidová slovesnost

Pololidová tvorba – přechod mezi oficiální literaturou a lidovou slovesností, vzniká v prostředí blízkém lidu, psali ji hlavně měšťané, ze selského života, nejpříznačnějším druhem této tvorby jsou interludia – hrávali je obvykle učitelé a žáci o masopustu; vznik písmácké literatury ( např. František Jan Vavák ) a kramářských písní

Ústní lidová slovesnost -  anonymita a šíření ústním podání, vztah lidu k otázkám života a smrti, k přírodě, k práci, k rodině a společnosti i boj proti utlačovatelům, hl. útvary – pověst, pohádka, proroctví, hádanka, přísloví a píseň

Lidová pověst – obsahuje ve svém jádře historický fakt, který se během doby fantazií obměňuje ( národní pověsti, pověsti hrdinské, rodové, místní )

Proroctví – naděje v lepší budoucnost

Pohádky – touha po spravedlnosti

Lidové písně – nejživější a nejhojnější útvar

Lyrické písně – život lidu, láska, nechuť k vojně, robotnické poměry, vztahy rodičů a dětí

Lidové drama – navazuje v 17. a 18. stol. na náboženské hry, biblické hry Þ úprava školských dramat, lidový humor, hra dobrodružná – Komedie o turecký vojně, loutkové hry, lidové zpěvohry

3. POJMY

alegorie – jinotaj, vyjádření tající v sobě jiný smysl, vyjádření myšlenky obrazem

labyrint – 1.a) původně název pro krétské stavby s množstvím spletitých chodeb, místností a vnitřních dvorů, b) spleť cest, chodeb, bludiště, 2.spleť, zmatek, chaos

kšaft – závěť, testament

apologie – obrana, obhajoba vůbec

kramářská píseň – obrázky, které popisovala píseň

interludia – mezihry, krátké frašky vkládané původně mezi vážné hry, ale v 17.stol. už samostatně

písmácká literatura –

pansofie – souhrn, soustava všeho vědění, vševěda

didaktika – část pedagogiky sledující zákonitosti vyučovacího procesu, výchovná tendence

příměr = přirovnání, stylistický prostředek

antiteze – přirovnání provedené protikladem;odporující si názory, učení, tvrzení

řečnická otázka – otázka, na kterou se nečeká odpověď

mysticismus – náboženský světový názor založený na mystice – víra v božství, v tajemný nadpřirozený svět

4. LITERATURA, ODKAZY

J. Šotola: Tovaryšstvo Ježíšovo, Svatý na mostě, V. Neff: Královny nemají nohy,

Kaplický: Kladivo na čarodějnice, Železná koruna, V. Körner: Lékař umírajícího času, A. Vrbová: Když kohout dozpíval, F. Kožík: Světlo v temnotách, Anděl míru, M. V. Kratochvíl: Život Jana Amose, A. Jirásek: Temno, J. Durych: Requiem, Bloudění

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Recommendations: how to promote your brumbyl.estranky.cz

(LatonyaTib, 26. 3. 2018 4:51)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

XRumer + XEvil crack

(MashaSaulp, 12. 12. 2017 20:39)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.